Pre Order: McFarlane My Hero Academia 5″ figures

October 5, 2022

My Hero Academia 5″ action figures are available for pre-order NOW at select retailers.

Mirio Togata 5″
Amazon | McFarlane | Entertainment Earth | Big Bad Toys Store

Shoto Todoroki 5″
Amazon | McFarlane | Entertainment Earth | Big Bad Toys Store

Endeavor 5″
Amazon | McFarlane | Entertainment Earth | Big Bad Toys Store